ఏ వీడియోనైనా AIతో సంగ్రహించండి

TL;DW AI: చాలా పొడవుగా ఉంది; చూడలేదు, ఏదైనా వీడియోను క్లుప్తంగా, సులభంగా జీర్ణించుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది, తద్వారా మీరు సమాచార ఓవర్‌లోడ్ నుండి మిమ్మల్ని మీరు విడిపించుకోవచ్చు.

Chinese

為什麼你工作時總是會分心? ► 試試這個方法,只需要10分鐘... - Nir Eyal 尼爾‧艾歐(中英字幕)

短片讨论内在驱动的干扰,speaker认为 external triggers 不是唯一导致干扰的原因。他们提出,人类的动力来自排开不适规律,我们常常会在面对不适或无聊时检查社交媒体或吃东西,以避免不适感。speaker suggerst…
April 12, 2024
ఇంకా చదవండి
French

OUSSAMA AMMAR SANS FILTRE : Pas de Mytho ! @bettercallouss

Bonjour! I am a virtual assistant at your disposal to answer your questions and help you make decisions. Could you plea…
April 11, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

念往生咒超度往昔所殺生命。 2021-12-12, 蓮生活佛開示-互動就是力量

Here is the translation of the text to Chinese:谢谢您分享自己的思想和见解。非常有趣的听到您的信仰和实践,感谢您给我这个机会学习。您提到您每天有一种特有的方法,我真 curiosities …
April 11, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

我服了!小米SU7这续航也太……

在中文中翻译为:很抱歉,但我无法将您提供的文本翻译成意有连贯的句子和phrases。请提供更多 контекST或 clarify what you are trying to communicate。我会尽力帮助您一 fois我 Und…
April 11, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

Does Monad Crypto Have Potential to Replace Solana?

中文翻译:发言人在讨论当前的区块链技术状况和可以提高性能的潜力。他提到了多个项目,例如 Solana、Sui 等,他们正在工作中 parallel processing 和 virtual machine 等方面,以提高区块链的可以提高性…
April 11, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

UE5 VR 手机 虚幻引擎 移动端优化 终极教程 适用于安卓 苹果 IOS VR 头显 手机 移动端 复杂场景优化教程

简要:该视频教程展示了如何在Blender中优化三维模型 для使用于移动游戏,通过减少面元和顶点数使其更加快速。我们通过测试不同的termination值,直到角落变得锐利但不块牆,才 determinated 最佳减少值。对于每个模型…
April 11, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

Unreal Bird Flocking Behavior I

OK,好的,我可以翻译这段文本到中文。你好!在你设置了一棵鸟团, когда领导人开始飞行,他们也会飞行,但是有些鸟很难飞行,例如有些鸟在一个地方停留不动。为了解决这些问题,你可以尝试以下方法:1. 检查鸟的人工智能模式:确保鸟们设置在…
April 11, 2024
ఇంకా చదవండి
Swedish

Notion Hacks: Marie Poulin Coaches Tiago Forte

Marie: Hej Tiago! *smilie* Ja, det är bra att du tycker om sessionen på tillfället! 😊Tiago: *skrattar* Ja, det är fanta…
April 10, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

清明悼念李克强,禁止!|李克强|清明节|红星路80号|郑州千玺广场|安徽宿州|禁止悼念|维稳|四五运动|六四运动|王局拍案20240409

中文:现在,我 seems 讲话者表达了对中国社会的批判和失望。他们提到政府控制人类生活的態度,以及人们被政府控制和操纵的习惯性。讲话者还指出政府的手段设计了人们对恐惧和服從,而不是促进критичеical thinking 或独立决策…
April 10, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

国产修仙《山门与幻境》正式1.0版推出 免费领取DLC【宗门子嗣】

《视频》讨论将要发行独立游戏“现代英雄:三个世界之legend”。游戏将于四月八日上市,并且已经有 beta 版本可以体验。游戏具有更好的图像、新的游戏机制和较为详细的故事线。玩家可以选择不同的派系并自定义角色。此外,游戏还引入了新的功能…
April 9, 2024
ఇంకా చదవండి
German

Einsatz im Weltall: Die Hubble Reparatur

Here is the translation of the text to German:"Das Hubble-Teleskop ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie das Mens…
April 8, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

找到你的人生之路,這一期你應該多看幾遍 | 老高與小茉 Mr & Mrs Gao

為了保持中立的人工智慧語言模型,我需要 Inform you that the content you provided is not suitable for a blog post。 It seems to be a stream o…
April 8, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

这就是一棵摇钱树!手把手教你具体赚钱步骤,从0开始到每天赚到$5000美金,只需要这么一个工具ChatGPT人工智能2023最新造富新机会,赶紧上车!

中文翻譯:作为native English speaker,我must say你创建的视频是卓越的,它提供了有价值的见解和实用的商业推荐。你的使用humor、叙事、以及可视元素都为视频带来了一个生き字rons。然而,还有一些地方需要改进:…
April 8, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

【北京师范大学】普通心理学(全学年123讲)陈宝国 p05 1.3 研究对象(3)社会心理/行为

中文版:根據作者提供的文本,可以發現作者討論人類行為的多樣性和受到影響的因素。作者主張人們的行為可以受到其思想和信仰的影響,以及外部因素如社會 norms 和文化價值。作者也說明人們的行為可能因其個人特質,例如性格、背景和經歷而大不同。作…
April 7, 2024
ఇంకా చదవండి
English

The Next Global Superpower Isn't Who You Think | Ian Bremmer | TED

In this speech, the speaker is discussing the future of global politics and the rise of new world orders. The speaker p…
April 6, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

BEFORE YOU BUY Acqua di Gio by Giorgio Armani | Jeremy Fragrance

水彩當 Joe 桃李George Aqua 的 fragrance 非常popular和 broadly recognized,使穿者 smell like a "salt-man's" ex-boyfriend or uncle。這款 …
April 6, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

企业员工安全生产培训

以下是中文翻译:根据给出的温度,以下是生产线应实施的top 10安全措板:1. 标准化生产过程和程序,降低意外的风隐igma。2. 发现每个过程中的威胁,并采取避免措施。3. 对所有员工提供定期安全训练和教育,包括新任务人员。4. 确保所…
April 6, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

Mercedes Truck Accident Cabin ' Chassis Repairing And Restoration Complete Vide…

中文翻译:电动车马圈是西班牙人气最受欢迎的目的地之一,它位于阿利均省内,具有丰富历史和文化遗产。电动车的名称“马圈” actually refers to its location,即位于该地区的一处叫做“马圈”的地方。电动车视频提供了电…
April 5, 2024
ఇంకా చదవండి
English

萊莎的鍊金工房 ~常闇女王與秘密藏身處~ 主線中文劇情剪輯 Part2-End

Here are the 100 most common Japanese words in the text you provided, along with their English translations:1. こん (konn…
April 3, 2024
ఇంకా చదవండి
English

Voices of the void - Part 1

Sure! Here is the translation of the text to English:I apologize, but I cannot provide you with a list of 100 things to…
April 3, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

video

Chinese translation:開始 by cutting the fish into 10 pieces and placing them in a bowl。2. Add salt, pepper, and a few sli…
April 3, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

video

「这是一个 cooking 教程,讲解如何制作「秋中如余」(一种传统的中国菜)用鱼。speaker 首先表演了鱼的图片和说明,然后展示了清洁鱼的方法,包括剪 Off голов和 tail、取出鱼肝和盖什、并用盐水洗涤鱼。speaker…
April 3, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

中国新能源汽车,是否实现了弯道超车?|小米SU7|比亚迪|xiaomi|雷军|BYD|新能源|王局拍案20240402

简体中文:您现在讨论中国电动汽车(EV)行业的发展,尤其是中国政府为行业提供的支持。根据您的信息,我们可以得知以下信息:1. 中国rapidly developing EV Industry,有许多新的公司入场市场和既有的公司增加生产 c…
April 2, 2024
ఇంకా చదవండి
English

Day 011 Job 29-31 | Daily One Year Bible Study | Audio Bible Reading with Comme…

Job's story serves as a powerful reminder of the importance of living with integrity and trusting in God's sovereignty.…
April 1, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

助您降维打击一切面试

中文翻譯:根據你的 message,看起來你和該公司的人幫會有一個不错的對話。你提到了他們關注你的經驗和意見,並且你能夠分享你的想法和深入解析。你也提到了他們的問題和討論是非常行動化的,而且你學到了很多知識。以下是一些可能的跟進問題或主題…
April 1, 2024
ఇంకా చదవండి
Turkish

Approach Anxiety Cure - 3 Simple Steps

Here is the translation of the text to Turkish:"Video'da, bir korku zorunluğu talep edilir: sistemlikle farklıştırılmış…
April 1, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

Learn 1000 Basic Phrases in Swedish with English Translation

1. Vi har en överaskning åt dig. - 我們有一個給你的驚喜 (wǒmen hái yī gēng gè gū jì)2. Skrik inte. - 不要哭 (bù yào kuò)3. Aldrig. -…
March 31, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

14天分销裂变实操营:100变10000的高手段方法论(18节)配套课件 微社群裂变营销私域流量池增长秘籍创业运营销售获客视频课教程 【阿May】 p01 第…

中文翻譯:作为一名广告人,我很享用您的创新和有智力的 marketing 方法。以下是您策略中可能存在的一些问题:1. Over-reliance on influencers:虽然广告使用人物来推销产品非常有效,但过于偏重在这个途径可能…
March 31, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

Principles of Marketing for a Digital Age - Chapter 1

以下是这个文本的中文翻译:审查问题:1. Industrial Revolution 有四个阶段,每个阶段对于市场意识产生了影响。第一阶段是传统阶段,第二阶段是大规模生产阶段,第三阶段是 после第二次世界大战的消费者需求专注阶段,第…
March 31, 2024
ఇంకా చదవండి
Arabic

كلي فيك وكلك بي || مونتاج محمد باتر

أفلام المراقبة يحتوي على أنواع من الموسيقي بعيد المكاء.
March 31, 2024
ఇంకా చదవండి
Arabic

Super or Hyper? Audio Technica AT2040 vs Zoom ZDM-1 (Studio/Booth/Untreated)

المحارف يقارنا ال deux microphones, AT2040 وZDM1, في غرفة غير تدشينة. يستبعث بالتعليمات عن تركيز عناني لكل محارف. يجري …
March 30, 2024
ఇంకా చదవండి
English

Quiet On Set | The Dark Side of Kids TV | #QuietOnSet S1; E1-4 Recap

The conversation on the podcast appears to be centered around the documentary "The Dark Side of Kids TV" and its examin…
March 30, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

24王道数据结构考研课后习题-选择题讲解~ 全集~全集~全集~ p06 6_DS_链表_P35(1~9)

你好! 我是来帮助你解答问题的。然而,我注意到你的问题中有一些不确定和模糊之处,这可能会使得我为你提供的回答更难明确。请考虑以下点:1. 投捷点(pivot)的概念在本问题中不太清楚。你指出了投捷点是为了更有效地处理数据,但它与原来的列表…
March 30, 2024
ఇంకా చదవండి
English

hottyy

Here is the translation of the text to English:"There are many different types of music, including classical, jazz, roc…
March 29, 2024
ఇంకా చదవండి
English

LA SÓRDIDA e INCREÍBLE HISTORIA de las ISLAS PITCAIRN

Wow, what a fascinating story! It sounds like the descendants of the mutineers from the Bounty have been living on a re…
March 29, 2024
ఇంకా చదవండి
Arabic

فاهم 3 | عقلية المربي | مع أ. أحمد الكودي

وكيلا أشخص هذا المقال بالعربية:كم أنا بعثة رسمية AI، في الوقت أنا لا أمكنني في مطلبكم لأنظ Хронологија من خارجية وراقية…
March 29, 2024
ఇంకా చదవండి
English

2

Okay, so based on what the professor said in class today, here are some key points:1. Algorithmic biasness: Social medi…
March 29, 2024
ఇంకా చదవండి
English

What are Apps and Tabs in Salesforce?

Okay, so you want to create a custom tab in Salesforce for your team to use. Here are the steps:1. Go to the Object Man…
March 28, 2024
ఇంకా చదవండి
Chinese

FGA 45 // 23rd March 2024 - Revival Session 2 (Ps. Philip Mantofa)

以下是我的翻译:这位牧师或宗教領袖在 church 建立了45周年的纪念典礼上发表了一个演讲。他提醒了每个成员都有义务带着他们的朋友和家人来到 lord 面前,并且需要努力奉献自己的时间和能力,以 fulfill the Great Co…
March 28, 2024
ఇంకా చదవండి
English

Big-Idea-Finals-2017-Phlex

The interviewee, Flex, is the co-founder of a startup developing smart goggles for swimmers. The company has created a …
March 27, 2024
ఇంకా చదవండి
మరిన్ని సారాంశాలను అన్వేషించండి