TLDRai.com Too Long; Didn't Read AI TLDWai.com Too Long; Didn't Watch AI
Bëni përmbledhje të pakufizuara me AI!
Përmirësojeni në PRO për 7 US$/m
Nuk ka funksione të kufizuara

Sodium & Iris (Fabric) VS Sodium & Iris (Forge) 1.18.2 FPS Comparison Minecrarft Java 1.18.2

In this video, the host compares the performance of Sodium and Iris on two different mod loaders - Fabric and Forge - in Minecraft version 1.18.2. The host runs a stress test to evaluate the frames per second (FPS) of each version with shaders enabled. Here are the key points from the video:1. Fabric Sodium: With an average FPS of 130 on his system, the host gets a higher FPS when using the Fabric mod loader for Sodium.2. Forge Sodium: When using the Forge mod loader, the host gets a slightly lower average FPS of 510 on his system with Sodium enabled.3. Iris shaders on Fabric: With Prismarine shaders enabled on default settings, the host gets an average FPS of 128 on his system when using the Fabric mod loader for Iris.4. Iris shaders on Forge: When using the Forge mod loader and enabling Prismarine shaders, the host gets a similar average FPS of 130 on his system as compared to the Fabric version.5. Comparison: The host concludes that there isn't much difference in performance between using Sodium without shaders versus using it with shaders, regardless of which mod loader is used. However, if you want to use shaders, the Forge mod loader seems to perform similarly to the Fabric version.Overall, the video highlights the importance of considering the impact of shaders on FPS when choosing between the two mod loaders for Minecraft versions 1.18.2 and beyond.
Përdoruesit e PRO marrin përmbledhje me cilësi më të lartë
Përmirësojeni në PRO për 7 US$/m
Nuk ka funksione të kufizuara
Përmblidhni videon lokale Përmblidhni videon në internet

Merrni rezultate me cilësi më të mirë me më shumë veçori

Bëhuni PRO


Përmbledhje të ngjashme